Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii O

RB 20/2018

Emitent informuje, że w dniu 21 marca 2018 r., zawarł z kancelarią Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z emitowanych przez Emitenta obligacji serii O. Informacje o emisji serii O Emitent przekazał w raporcie 19/2018 z dnia 19 marca 2018 r. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 13 mln zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.

Ponadto Emitent informuje, że także w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką Pragma Inkaso S.A. oraz administratorem zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. poręczyła za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii O. Poręczenie jest udzielone do kwoty 13 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

21.03.2018 r. 10:11

Korekta raportu bieżącego nr 19/2018

RB 19/2018- korekta

Emitent koryguje treść raportu dotyczącego emisji obligacji serii O, w ten sposób, że wskazuje, iż pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału obligacji, tj. od dnia 29 marca 2018 r.

19.03.2018 r. 15:50

Emisja obligacji serii O

RB 19/2018

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 19 marca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii O, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Emisja obejmuje nie więcej niż 100.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Do czasu rejestracji w KDPW obligacje pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez organizatora emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 4 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 29 marca 2022 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 dni roboczych przed dniem wykupu, czyli 21 marca 2022 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii O są oprocentowane w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M, ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 29 marca 2022 r. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę Pragma Inkaso S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu to zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 13 mln zł. Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności  uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Emitent nie spodziewa się aby w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 160 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji serii O. W chwili podjęcia uchwały istnieją także obligacje serii H (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 21 września 2019 r., obligacje serii I (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 3 maja 2020 r., obligacje serii J (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu 2 grudnia 2020 r., obligacje serii K (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu 22 lipca 2020 r., obligacje serii L (wartość emisji 15 mln zł) z terminem wykupu 17 maja 2021 r., obligacje serii M (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu 18 październik 2021 r. oraz obligacje serii N (wartość emisji 4 mln zł) z terminem wykupu 15 grudnia 2021 r.

Wartość skonsolidowanych zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące podjęcie uchwały o emisji obligacji serii O, czyli na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 126 163 tys. złotych (w tym żadnych zobowiązań przeterminowanych).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

19.03.2018 r. 14:40

Informacje otrzymane od akcjonariuszy

RB 18/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu powiadomień przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset Ltd, będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset Ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A. oraz od Tomasza Boduszka – prezesa zarządu Emitenta, oraz o otrzymaniu w trybie art 69 ust. 2 ustawy o ofercie, od Pragmy Inkaso S.A. informacji o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów. Otrzymane informacje stanowią załączniki do raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR i art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie.

notyfikacja Pragma Inkaso 2018_03_16

Ireneusz Rymaszewski notyfikacja nabycie akcji serii D

notyfikacja Tomasz Boduszek seria D

16.03.2018 r. 16:41

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

RB 17/2018

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskała informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 186.257 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło na skutek emisji 186.257 akcji serii D (o emisji Emitent informował w raportach bieżących  nr 84/2017 i 88/2017).

Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.752.167 zł i dzieli się na 2.752.167 akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł, w tym

a)       703.324  akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 głosy

b)   1.200.000  akcji na okaziciela serii B;

c)       662.586  akcji na okaziciela serii C;

d)      186.257  akcji na okaziciela serii D.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 3.455.491.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

16.03.2018 r. 13:38

Uruchomienie nowego, onlinowego produktu przez Pragma Faktoring S.A.

RB 16/2018

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym uruchomił nowy produkt, tj. Faktoring Online. Produkt ten obejmuje finansowanie należności Klientów w ramach limitów faktoringowych w wysokości od 300.000 zł do 1.000.000 zł. i wyróżnia się w stosunku do dotychczasowej formuły realizacji takich transakcji onlinowością i automatyzacją procesów sprzedaży, scoringu i podejmowania decyzji kredytowych. Dzięki temu znacznie poprawi się jakość obsługi Klienta, szybkość działania  oraz skalowalność w kolejnym obszarze działalności Emitenta.

Produkt Faktoring Online jest zbudowany w oparciu o pozytywne doświadczenia zdobyte w ramach produktu Mikrofaktoring Online realizowanego w segmencie PragmaGo.

Rozwój produktów oraz szybka ewolucja działalności spółki w kierunku modelu online są ważnymi elementami strategii Pragma Faktoring na lata 2017 – 2020 opublikowanej 3 października 2017 r. w raporcie bieżącym nr 61/2017.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.03.2018 r. 14:25

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 15/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M oraz N, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2018 r.:

dla serii  H           26.087.841,00 zł;

dla serii  I             26.004.076,13 zł;

dla serii  J             15.978.430,57 zł;

dla serii  K            13.008.021,08 zł;

dla serii  L            19.601.698,79 zł;

dla serii  M           15.709.471,82 zł;

dla serii  N              5.441.422,96 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.03.2018 r. 15:49

Uruchomienie nowego produktu przez PragmaGO

RB 14/2018

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach segmentu PragmaGO uruchomiony został nowy produkt, tj. Nanofaktoring w wersji pozwalającej Klientom na onlinową sprzedaż pojedynczych wierzytelności w ramach limitów finansowania do 250 tys. zł (dostępnych w walucie PLN i EUR). Dotychczas w ramach aplikacji PragmaGO Klienci mieli możliwość skorzystania z onlinowych produktów: Mikrofaktoringu (stałe finansowanie w walucie PLN i EUR, limity 50-250 tys. zł) oraz Nanofaktoringu (sprzedaż pojedynczych faktur w walucie PLN i EUR, limity do 50 tys. zł). Nowo uruchomiony produkt przyczyni się do zwiększenia skali działalności PragmaGO oraz jej konkurencyjności rynkowej.

 

Podstawą do opracowywania i realizacji wszystkich produktów PragmaGO są doświadczenia zdobyte przez Emitenta w ramach świadczenia usługi Mikrofaktoringu. Usługa ta została włączona do oferty Pragma Faktoring w 2012 r. i przez okres 5 lat spółka zbierała doświadczenia i kompetencje w zakresie ryzyka, windykacji i zarządzania portfelem mikro należności. Pozwoliło to na opracowanie autorskich systemów zarządzania ryzykiem, w tym algorytmów scoringowych oraz ratingów Klientów i Płatników, które stanowią ważny element przewagi konkurencyjnej PragmaGO. Włączenie usług mikrofinansowania do segmentu PragmaGO i oparcie sprzedaży oraz procesowania na onlinowej aplikacji umożliwia intensywne skalowanie usług oraz istotne zmniejszenie kosztów ich sprzedaży i realizacji. Zgodnie z opublikowaną Strategią segment ten będzie głównym motorem wzrostu wyników Pragma Faktoring w kolejnych okresach.

 

Premiera kolejnego produktu PragmaGO jest planowana na drugi kwartał br.

 

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

9.03.2018 r. 15:26

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 13/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring SA na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za miesiąc luty 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1.236
 • III Q 2017- 1.821
 • IV Q 2017- 5.106
 • Styczeń 2018 – 1.975
 • Luty 2018 – 1.922

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową

Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

5.03.2018 r. 12:18

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 12/2018

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

notyfikacja Rymaszewski Asset_PFA_2018 03 01

2.03.2018 r. 09:26

Rozpoczęcie przez LeaseLink Sp. z o.o. współpracy z Allegro.pl

RB 11/2018

Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym LeaseLink Sp. z o.o. (podmiot zależny Emitenta) rozpoczął współpracę ze spółką Allegro.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Współpraca ta polega na umożliwieniu przedsiębiorcom dokonującym zakupu poprzez platformę allegro.pl zapłacenia za nie poprzez skorzystanie z onlinowych usług LeaseLink.

Współpraca ta ma istotne znaczenie dla Emitenta ponieważ może znacząco zwiększyć skalę działalności LeaseLink i tym samym pozytywnie wpłynąć na generowane przez tą spółkę wyniki finansowe oraz jej wartość rynkową.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

28.02.2018 r. 14:49

Powołanie członka Rady Nadzorczej

RB 10/2018

Pragma Faktoring S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lutego 2018 r. podjęło uchwałę o powołaniu Pana Zbigniewa Zgoły w skład Rady Nadzorczej spółki. Kandydatura p. Zbigniewa Zgoła została zgłoszona przez akcjonariusza – Pragma Inkaso S.A.

Zbigniew Zgoła jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie w 2000 r. ukończył studia o specjalizacji rachunkowość. Ponadto w latach 2001 – 2002 studiował podyplomowo na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł Master of Busines Administration. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (wpis nr 11217) oraz uzyskał świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów zezwalające na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.   Zbigniew Zgoła rozpoczął pracę zawodową w OPA-CARBO sp. z o.o. w Bytomiu zajmując kolejno następujące stanowiska: 1996 – 1997 stażysta, 1997 – 2000 specjalista ds. księgowych, 2000 – 2003 zastępca głównego księgowego, 2004 – 2010 główny księgowy. Ponadto w latach 2004 – 2007 był aplikantem w HLB Frąckowiak i Wspólnicy, a w latach 2003 – 2004 był głównym księgowym w P.R.U.H. REM-POW sp. z o.o. w Bytomiu. Od 2008 r. jest zatrudniony w HLB M2  Sp. z o.o. Tax & Audit Sp.k. oraz w HLB M2  Sp. z o.o. Audit PIE Sp.k., gdzie zajmuje się badaniem i przeglądem sprawozdań  finansowych w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także wykonuje inne usługi biegłego rewidenta. Ponadto od 2010 r. jest Prezesem Zarządu OFC sp. z o.o. w Bytomiu, zajmującej się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, spraw kadrowo-płacowych, wykonywaniem analiz, biznesplanów, planów naprawczych, doradztwem finansowo-księgowym.  Zbigniew Zgoła od 2017 r. jest członkiem rady nadzorczej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach, a od 2015 r. jest członkiem rady nadzorczej Athena Investments Dom Maklerski S.A.

Zbigniew Zgoła nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje też w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna – § 5 ust. 1 pkt  22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

15.02.2018 r. 18:59

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2018 r.

RB 9/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2018 r.

Podstawa prawna – art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie.

lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 15 02 2018

15.02.2018 r. 17:04

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lutego 2018 r.

RB 8/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 15 lutego 2018 r.

Podstawa prawna – par. 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. o raportach bieżących i okresowych (…).

Uchwaly podjete na NWZA 15 02 2018

15.02.2018 r. 16:59

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 7/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M oraz N, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2018 r.:

 • dla serii  H          26.139.691,67 zł;
 • dla serii  I            26.018.336,86 zł;
 • dla serii  J           16.832.410,78 zł;
 • dla serii  K          13.020.517,66 zł;
 • dla serii  L           22.183.676,41 zł;
 • dla serii  M          16.893.226,67 zł;
 • dla serii  N           5.209.608,07 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.02.2018 r. 10:05

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 6/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring SA na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za miesiąc styczeń 2018 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1.236
 • III Q 2017- 1.821
 • IV Q 2017- 5.106
 • Styczeń 2018 – 1.975

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową

Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

6.02.2018 r. 09:02

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

RB 5/2018

Zarząd PRAGMA FAKTORING SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

 • jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 13 kwietnia 2018 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 23 maja 2018 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 3 września  2018 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 26 listopada 2018 r.

Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Pragma Faktoring SA nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zgodnie z § 101 ust. 2 oraz w § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z publikacji raportu odpowiednio za IV kwartał 2017 r. oraz II kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:

103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego parostwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.).

30.01.2018 r. 11:57

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

RB 4/2018

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 15 lutego 2018 r. o godz. 9:30, w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia, projekty uchwał oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki, jaki po zarejestrowaniu przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego emitenta będzie mógł być ustalony przez walne zgromadzenie.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Ogłoszenie NWZ 15.02.2018

Projekty uchwal

STATUT tekst jednolity

19.01.2018 r. 12:30

Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w IV kwartale 2017 r.

RB 3/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia wyniki dotyczące wartości sprzedaży w IV kwartale 2017 r.:

1. Wartość kontraktacji (przez wartość kontraktacji rozumie się wartości brutto wykupionych faktur z tytułu umowy faktoringu oraz wartość udzielonych pożyczek):

W trakcie czterech kwartałów 2017 roku wartość kontraktacji Pragma Faktoring wyniosła 704.150 tys. zł (w tym kontraktacja faktoringowa 666.159 tys. zł), co oznacza r/r wzrost o 21 %.

W poszczególnych kwartałach 2017 r. kontraktacja faktoringowa (kluczowa dla spółki) wynosiła:

I Q – 159.945 tys. zł

II Q – 157.119 tys. zł

III Q – 164.304 tys. zł

IV Q – 184.791 tys. zł.

W IV kwartale 2017 roku Pragma Faktoring S.A. podpisała umowy ze 193 nowymi Klientami podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej nowych umów było 56. Tak duży wzrost jest wynikiem działalności onlinowego segmentu PragmaGo.

2.Dywersyfikacja portfela faktoringowego

W 2017 z usług faktoringowych Pragma Faktoring skorzystało aż 600 Klientów (wobec 328 rok wcześniej), co pozytywnie świadczy o jakości tych usług oraz o efektywności kanałów dystrybucji Spółki. Bardzo duże znaczenie dla osiągniętego wzrostu mają kluczowe dla dalszego rozwoju Spółki procesy onlinowej sprzedaży i procesowania w zakresie usług mikrofinansowania w segmencie PragmaGo.

Emitent w załączeniu przedstawia szczegółowe dane dotyczące sprzedaży

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

 Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w IV kwartale 2017 r.
15.01.2018 r. 13:50

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 2/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M oraz N, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2017 r.:

dla serii  H           26.001.414,86 zł;

dla serii  I             26.106.282,89 zł;

dla serii  J            15.894.490,70 zł;

dla serii  K           13.210.878,72 zł;

dla serii  L           19.619.639,22 zł;

dla serii  M          15.885.399,27 zł;

dla serii  N            7.463.915,87 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

10.01.2018 r. 16:08

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 1/2018

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3.10.2017 r. Strategii Pragma Faktoring SA na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za miesiąc grudzień 2017 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

 • II Q 2016- 97
 • III Q 2016- 265
 • IV Q 2016- 621
 • I Q 2017- 810
 • II Q 2017- 1.236
 • III Q 2017- 1.821, w tym:

– wrzesień 2017- 733

 •     IV Q 2017- 5.106, w tym:

– październik 2017- 1.148

– listopad 2017- 1.798

– grudzień 2017- 2.160

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową

Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

3.01.2018 r. 10:51