Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 r.

RB 18/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2018, z 26 kwietnia 2019 r. na 30 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 Rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

24.04.2019 r. 08:11

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 r.

RB 17/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2018, z 19 kwietnia 2019 r. na 26 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

15.04.2019 r. 15:14

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 16/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Raport uwzględnia wcześniejszy wykup i umorzenie obligacji serii I oraz H (raporty 12/2019 i 13/2019). Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 marca 2019 r.:

dla serii  J    15.608.080,45  zł;

dla serii  K   13.009.230,15  zł;

dla serii  L    19.527.995,93  zł;

dla serii  M   15,621.978,78  zł;

dla serii  N     5.236.719,11  zł;

dla serii O    13.003.249,22  zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi   82.007.253,64 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.04.2019 r. 12:38

Zmiana zasad raportowania o efektywności onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring S.A.

RB 15/2019

Emitent informuje, że w związku ze sprzedażą LeaseLink Sp. z o.o. (o której informował w raporcie bieżącym nr 8/2019) począwszy od kwietnia 2019 r. zaprzestaje publikacji raportów miesięcznych dotyczących efektywności onlinowych kanałów sprzedaży Grupy. Informacje dotyczące procesów sprzedaży w Pragma Faktoring S.A. będą publikowane w ramach raportów kwartalnych.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

8.04.2019 r. 21:00

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia wyniki dotyczące wartości obrotów po I kwartale 2019 r.

RB 14/2019

  1. Wartość kontraktacji (przez wartość kontraktacji rozumie się wartości brutto wykupionych faktur z tytułu umowy faktoringu oraz wartość udzielonych pożyczek):

W 1 Q 2019 r. wartość kontraktacji wyniosła 138.753 tys. zł, co było wynikiem o 15 % niższym w stosunku do I Q 2018 r. i jest efektem wynikających ze Strategii Pragma Faktoring zmian w polityce sprzedażowej Spółki, tj. rezygnacji z wysokonominałowych i niskomarżowych transakcji.

Co ważne, obroty w kluczowym dla rozwoju Spółki i charakteryzującym się wyższą rentownością segmencie PragmaGO wzrosły aż o 59 %, tj. do 70.228 tys. zł.

  1. Dywersyfikacja portfela faktoringowego.

Rozwój segmentu PragmaGO  przyniósł dalszą dywersyfikację portfela faktoringowego. Z usług faktoringowych Spółki skorzystało w 1 Q 2019 r. aż 514 Klientów (wobec 411 rok wcześniej i 232 w roku 2016), którzy sfinansowali w Pragmie 16.699 faktur w stosunku do 1318 Odbiorców.

Będąca motorem wzrostów PragmaGO sfinansowała dla 434 Klientów (r/r + 42 %) aż 9.050 faktur w stosunku do 859 Odbiorców.

8.04.2019 r. 20:50

Wcześniejszy wykup obligacji serii H

RB 13/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 marca 2019 r. podjął decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji serii H. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust.1 ustawy o obligacjach oraz w pkt 8 warunków emisji.  Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii H, tj. 200.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia.

Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu wyznaczono na  9 kwietnia 2019 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 16 kwietnia 2019 r.

Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji w dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu na którą składa się: nominał obligacji, odsetki oraz premia. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji serii H zostaną dokonane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

29.03.2019 r. 15:26

Wcześniejszy wykup obligacji serii I

RB 12/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 marca 2019 r. podjął decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji serii I. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust.1 ustawy o obligacjach oraz w warunkach emisji.  Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii I, tj. 200.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 29 marca 2019 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 3 kwietnia 2019 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji, w dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu na którą składa się: nominał obligacji, odsetki oraz premia. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji dokona podmiot prowadzący ewidencję – Dom Maklerski BDM S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

27.03.2019 r. 13:20

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 11/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2019 r.:

dla serii H         26 009 274,49  zł;

dla serii  I          26 337 063,19  zł;

dla serii  J          17 788 441,61  zł;

dla serii  K         13 023 711,72  zł;

dla serii  L          19 621 702,24  zł;

dla serii  M        15 630 152,52  zł;

dla serii  N           5 202 681,14  zł;

dla serii  O         13 001 363,98  zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi                     136 614 390,89  zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.03.2019 r. 16:46

Zawarcie aneksu do umowy kredytu

RB 10/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 marca 2019 r. otrzymał aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej wcześniej z jednym z banków zajmujących się finansowaniem podmiotów gospodarczych. Na jego mocy limit kredytowy zostanie stopniowo ograniczony z obecnego poziomu 20 mln zł do 1,25 mln zł – od 31 stycznia 2020 r. Limit kredytowy wygaśnie 28 lutego 2020 r.

Z uwagi na zamknięcie inwestycji w LeaseLink (raport bieżący nr 8/2019) obniżanie kwoty kredytu nie będzie miało negatywnego wpływu na działalność Emitenta.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.03.2019 r. 11:45

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

RB 9/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 rozporządzenia MAR przekazuje w trybie opóźnionym informację poufną o otrzymaniu od mLeasing sp. z o.o. (mLeasing) oferty nabycia udziałów w LeaseLink.

Otrzymanie od mLeasing Sp. z o.o. oferty nabycia udziałów w LeaseLink Sp. z o.o.

W dniu 8 października 2018 r. Pragma Faktoring S.A. otrzymała od mLeasing sp. z o.o. ofertę zakupu 100% udziałów w LeaseLink sp. z o.o. – spółce zależnej Emitenta. Proponowana cena wynosi 35 mln zł i wg treści oferty odpowiada 100% szacunkowej wartości udziałów LeaseLink ustalonej przy zastosowaniu metod wyceny typowych dla spółek z sektora finansowego. Zawarcie transakcji uzależnione jest od pomyślnego wyniku badania spółki oraz od wyrażenia zgody przez organy korporacyjne mLeasing sp. z o.o. oraz Emitenta.”

Emitent uznał ww. informację za poufną, ponieważ, w jego ocenie, mogła potencjalnie wpłynąć na decyzje inwestorów. Informacja miała za przedmiot istotny składnik majątku Emitenta, tj. 71,51% udziałów w LeaseLink sp. z o.o. o wartości księgowej 10.065.851,00 zł.

W ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości ww. informacji było uzasadnione z uwagi na wyczerpanie przesłanek z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, tj. jej niezwłoczne ujawnienie mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta poprzez możliwy negatywny wpływ na wyniki negocjacji. Upublicznienie informacji otrzymanych w ofercie, czyli w praktyce podanie najistotniejszych elementów oferty, mogłoby niekorzystnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną Emitenta i ostateczne warunki transakcji, a także umożliwiałoby wykorzystanie ich przez konkurencję. Ponadto mogłoby też niekorzystnie wpłynąć na ewentualne rozmowy jakie Emitent mógłby prowadzić z innymi potencjalnymi nabywcami. W konsekwencji wcześniejsze ujawnienie informacji o otrzymaniu oferty mogłoby skutkować obniżeniem ceny zbywanych udziałów, a także pogorszeniem relacji z partnerami biznesowymi Emitenta. W skrajnym przypadku mogłoby nie dojść do zamierzonej transakcji z przyczyn leżących po stronie osoby trzeciej.

Powyższe okoliczności spełniają przesłankę zagrożenia uzasadnionego prawnie interesu Emitenta w rozumieniu art. 17 ust. 4 lit a) rozporządzenia MAR oraz punktu 5, ppkt. 8 a) i e) wytycznych ESMA dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku – “Opóźnienie ujawnienia informacji poufnych”.

Opóźnienie nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, ponieważ prowadzenie negocjacji i zawarcie umowy nie spowodowało zaciągnięcia przez Emitenta żadnych wiążących zobowiązań i nie wpłynęło na obecną sytuację finansową Emitenta lub grupy kapitałowej, do której należy Emitent. Opóźniona informacja nie była też sprzeczna z wcześniej przekazywanymi informacjami dotyczącymi LeaseLink. W szczególności Emitent raportem bieżącym 87/2017 z dnia 21.12.2017 r. poinformował o rozpoczęciu procesu sprzedaży udziałów w LeaseLink lub procesu pozyskania inwestora dokapitalizowującego tą spółkę, a w okresie późniejszym nie przekazywał żadnych informacji, które mogłyby zmieć oczekiwania rynku w tym zakresie. W niniejszym przypadku nie występowały też żadne inne z sytuacji, w których opóźnienie ujawnienia informacji poufnych mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną, o których mowa w rozumieniu punktu 9 Wytycznych ESMA. Ponadto, w ocenie Emitenta, poinformowanie rynku o otrzymaniu oferty przed zawarciem umowy, kiedy nie można jeszcze wykluczyć fiaska negocjacji mogłoby spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji przez inwestorów, którzy w razie fiaska mogliby dopatrywać się próby manipulacji.

Emitent zapewnił poufność przedmiotowej informacji do czasu jej przekazania do publicznej wiadomości.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek pozwalających na jej opóźnienie.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

8.03.2019 r. 15:55

Sprzedaż udziałów w LeaseLink Sp. z o.o.

RB 8/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 8 marca 2019 r. dokonał sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce LeaseLink sp. z o.o. (Spółka), dających 71,51% udziału w kapitale zakładowym LeaseLink, na rzecz mLeasing sp. z o.o., za cenę 22.604.780,05,- zł (tj. przy wycenie wszystkich udziałów w LeaseLink na 31.610.668,20 zł). Wartość sprzedanych udziałów w księgach Emitenta wynosi 10.065.851,00 zł.

Równocześnie w ramach zrealizowanej transakcji Spółka dokonała na rzecz Emitenta spłaty wszystkich należności Emitenta wobec LeaseLink wynikających z umowy faktoringu łączącej Emitenta z LeaseLink. Kwota spłaconych należności wynosi 65.074.507,67 mln zł.

Ponadto Spółka dokonała spłaty całości swoich zobowiązań wynikających z finansowania realizowanego poprzez platformę Mintos, za które to zobowiązania Emitent odpowiadał jako poręczyciel.

Emitent spodziewa się, że zbycie udziałów w LeaseLink będzie miało istotny i korzystny wpływ na jego wyniki finansowe oraz sytuację majątkową. Uwolnienie znacznych środków finansowych umożliwi zwiększenie skali działalności operacyjnej w zakresie faktoringu.

Podstawa prawna:   art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

8.03.2019 r. 15:53

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 7/2019

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3 października 2017 r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za luty 2019 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

 

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*:

II Q 2016 – 97

III Q 2016 – 265

IV Q 2016 – 621

I Q 2017 – 810

II Q 2017 – 1.236

III Q 2017 – 1.821

IV Q 2017 – 5.106

I Q 2018 – 6.516

II Q 2018 – 8.166

III Q 2018 – 8.140

IV Q  2018 – 10.147

styczeń 2019 – 3.224

luty 2019 – 3.008

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową. Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

5.03.2019 r. 12:22

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 6/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2019 r.:

dla serii   H        26 120 642,11 zł;

dla serii   I          26 236 188,15 zł;

dla serii   J         16 078 304,89 zł;

dla serii   K         13 353 143,67 zł;

dla serii   L         19 502 098,97 zł;

dla serii   M        15 522 361,80 zł;

dla serii   N           5 580 166,88 zł;

dla serii   O         17 510 219,26 zł. Stan niedoboru w wysokości 4.444.187,22 zł wystąpił w zakresie wierzytelności zabezpieczających serię O. Kwota niedoboru rozumiana jest jako różnica pomiędzy wysokością zabezpieczenia dla tej serii (13 mln zł), a sumą wierzytelności podstawowych i rezerwowych pierwszego stopnia zabezpieczających tą serię (8.555.812,78 zł.). Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii O niedobór został automatycznie pokryty w całości przez wierzytelności rezerwowe drugiego stopnia o wartości 8.954.406,48 zł.

Łącznie wartość zbioru wyniosła  139 903 125,73 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.02.2019 r. 14:15

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 5/2019

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3 października 2017r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za styczeń 2019 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*:

II Q 2016 – 97

III Q 2016 – 265

IV Q 2016 – 621

I Q 2017 – 810

II Q 2017 – 1.236

III Q 2017 – 1.821

IV Q 2017 – 5.106

I Q 2018 – 6.516

II Q 2018 – 8.166

III Q 2018 – 8.140

IV Q  2018 – 10.147

styczeń 2019 – 3.224

 

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową. Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

7.02.2019 r. 14:28

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

RB 4/2019

Zgodnie z par. 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie), Zarząd Spółki Pragma Faktoring S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2019 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

–  jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 19 kwietnia 2019 r.

–  rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 24 maj 2019 r.

–  rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. – 30 sierpnia 2019 r.

–  rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 22 listopada 2019 r.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

–    zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2018 i II kwartał roku obrotowego 2019;

–    zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2019 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;

–    zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2019 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.

28.01.2019 r. 12:30

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia wyniki dotyczące wartości obrotów po IV kwartale 2018 r.

RB 3/2019

1. Wartość kontraktacji (przez wartość kontraktacji rozumie się wartości brutto wykupionych faktur z tytułu umowy faktoringu oraz wartość udzielonych pożyczek):

W trakcie czterech kwartałów 2018 roku wartość kontraktacji Pragma Faktoring wyniosła 646.978 tys. zł (w tym kontraktacja faktoringowa 615.819 tys. zł), a w czwartym kwartale 147.651 tys. zł (w tym faktoring 139.969 tys. zł).

2. Dywersyfikacja portfela faktoringowego.

Rok 2018 przyniósł dalszą dywersyfikację portfela faktoringowego. Z usług faktoringowych Spółki skorzystało aż 840 Klientów (wobec 600 rok wcześniej i 328 w roku 2016), co pozytywnie świadczy o jakości tych usług oraz o efektywności kanałów dystrybucji.

3. Obroty PragmaGO.

Bardzo duże znaczenie dla osiągniętego wzrostu mają kluczowe dla dalszego rozwoju Spółki procesy onlinowej sprzedaży i procesowania w zakresie usług mikrofinansowania w segmencie PragmaGO, w którym obroty w 2018 r. przedstawiały się następująco:

I Q   44.095 tys. zł,  

II Q  53.406 tys. zł,  

III  Q  59.900 tys. zł,  

IV Q  69.939 tys. zł,

I-IV Q 227.339 tys. zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

21.01.2019 r. 15:34

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 2/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2018 r.:

dla serii H         26 001 526,86 zł;

dla serii  I          26 003 349,36 zł;

dla serii  J          15 634 510,05 zł;

dla serii  K         13 087 891,38 zł;

dla serii  L          19 675 563,96 zł;

dla serii  M        15 623 572,92 zł;

dla serii  N           5 482 746,42 zł;

dla serii  O         13 056 407,99 zł.

 

Razem wartość sumy zbiorów wynosi                     134 565 568,94 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.01.2019 r. 10:22

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 1/2019

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3 października 2017r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za grudzień 2018r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

II Q 2016 – 97

III Q 2016 – 265

IV Q 2016 – 621

I Q 2017 – 810

II Q 2017 – 1.236

III Q 2017 – 1.821

IV Q 2017 – 5.106

I Q 2018 – 6.516

II Q 2018 – 8.166

III Q 2018 – 8.140

październik  2018 – 3.222

listopad  2018 – 3.514

grudzień  2018 – 3.411

IV Q  2018 – 10.147

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową. Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

3.01.2019 r. 10:25

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Faktoring S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl