Start   >   Raporty bieżące   >   Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

RB 9/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 rozporządzenia MAR przekazuje w trybie opóźnionym informację poufną o otrzymaniu od mLeasing sp. z o.o. (mLeasing) oferty nabycia udziałów w LeaseLink.

Otrzymanie od mLeasing Sp. z o.o. oferty nabycia udziałów w LeaseLink Sp. z o.o.

W dniu 8 października 2018 r. Pragma Faktoring S.A. otrzymała od mLeasing sp. z o.o. ofertę zakupu 100% udziałów w LeaseLink sp. z o.o. – spółce zależnej Emitenta. Proponowana cena wynosi 35 mln zł i wg treści oferty odpowiada 100% szacunkowej wartości udziałów LeaseLink ustalonej przy zastosowaniu metod wyceny typowych dla spółek z sektora finansowego. Zawarcie transakcji uzależnione jest od pomyślnego wyniku badania spółki oraz od wyrażenia zgody przez organy korporacyjne mLeasing sp. z o.o. oraz Emitenta.”

Emitent uznał ww. informację za poufną, ponieważ, w jego ocenie, mogła potencjalnie wpłynąć na decyzje inwestorów. Informacja miała za przedmiot istotny składnik majątku Emitenta, tj. 71,51% udziałów w LeaseLink sp. z o.o. o wartości księgowej 10.065.851,00 zł.

W ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości ww. informacji było uzasadnione z uwagi na wyczerpanie przesłanek z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, tj. jej niezwłoczne ujawnienie mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta poprzez możliwy negatywny wpływ na wyniki negocjacji. Upublicznienie informacji otrzymanych w ofercie, czyli w praktyce podanie najistotniejszych elementów oferty, mogłoby niekorzystnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną Emitenta i ostateczne warunki transakcji, a także umożliwiałoby wykorzystanie ich przez konkurencję. Ponadto mogłoby też niekorzystnie wpłynąć na ewentualne rozmowy jakie Emitent mógłby prowadzić z innymi potencjalnymi nabywcami. W konsekwencji wcześniejsze ujawnienie informacji o otrzymaniu oferty mogłoby skutkować obniżeniem ceny zbywanych udziałów, a także pogorszeniem relacji z partnerami biznesowymi Emitenta. W skrajnym przypadku mogłoby nie dojść do zamierzonej transakcji z przyczyn leżących po stronie osoby trzeciej.

Powyższe okoliczności spełniają przesłankę zagrożenia uzasadnionego prawnie interesu Emitenta w rozumieniu art. 17 ust. 4 lit a) rozporządzenia MAR oraz punktu 5, ppkt. 8 a) i e) wytycznych ESMA dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku – “Opóźnienie ujawnienia informacji poufnych”.

Opóźnienie nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, ponieważ prowadzenie negocjacji i zawarcie umowy nie spowodowało zaciągnięcia przez Emitenta żadnych wiążących zobowiązań i nie wpłynęło na obecną sytuację finansową Emitenta lub grupy kapitałowej, do której należy Emitent. Opóźniona informacja nie była też sprzeczna z wcześniej przekazywanymi informacjami dotyczącymi LeaseLink. W szczególności Emitent raportem bieżącym 87/2017 z dnia 21.12.2017 r. poinformował o rozpoczęciu procesu sprzedaży udziałów w LeaseLink lub procesu pozyskania inwestora dokapitalizowującego tą spółkę, a w okresie późniejszym nie przekazywał żadnych informacji, które mogłyby zmieć oczekiwania rynku w tym zakresie. W niniejszym przypadku nie występowały też żadne inne z sytuacji, w których opóźnienie ujawnienia informacji poufnych mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną, o których mowa w rozumieniu punktu 9 Wytycznych ESMA. Ponadto, w ocenie Emitenta, poinformowanie rynku o otrzymaniu oferty przed zawarciem umowy, kiedy nie można jeszcze wykluczyć fiaska negocjacji mogłoby spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji przez inwestorów, którzy w razie fiaska mogliby dopatrywać się próby manipulacji.

Emitent zapewnił poufność przedmiotowej informacji do czasu jej przekazania do publicznej wiadomości.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek pozwalających na jej opóźnienie.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

data wpisu: 8 marca 2019 15:55

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Faktoring S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl